แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าอบรมหลักสูตร วพศ. และการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล