แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อ


ptt


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-537-2000
ติดต่อ: https://www.pttplc.com/th/Contact.aspx
อีเมล ปตท. : contact@pttplc.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-537-2300
อีเมล DPO : pttdpo@pttplc.com
หมายเหตุ
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เท่านั้น