แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการดำเนินคดีกับบุคคลภายนอก