แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลง เงื่อนไขในการเข้าอบรมหลักสูตร วพน. และการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล